CTE rozważa emisję akcji na rozwój działalności – zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

22 Października 2015

Zarząd Cenospheres Trade & Engineering zwołał na 17 listopada 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wśród projektów uchwał znalazła się propozycja podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji.

Dodatkowe środki potrzebne są do finansowania dalszego dynamicznego rozwoju Spółki. CTE zamierza rozszerzyć geograficzną sprzedaż cenosfery o kraje Bliskiego Wschodu oraz zwiększyć intensywność prac związanych z uszlachetnianiem i innowacyjnym zastosowaniem cenosfery.

- Dynamiczny rozwój Spółki wymaga pozyskania dodatkowego finansowania. Obecnie rozważamy różne formy pozyskania niezbędnych środków, w tym także emisję akcji. Podjęcie zaproponowanej uchwały przez akcjonariuszy umożliwi szybsze przeprowadzenie tego procesu w przyszłości – powiedział Jarosław Bronowski, Prezes Cenospheres Trade & Engineering.

Projekt uchwały przewiduje emisję do 650 tys. akcji, co stanowi 21,7% obecnego kapitału zakładowego. Ewentualna emisja zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru.

Pozyskanie finansowania od inwestorów przyczyni się do przyśpieszenia rozwoju Spółki. Priorytetowym założeniem jest rozszerzenie sprzedaży cenosfery o rynki zagraniczne oraz opracowanie nowych, innowacyjnych produktów w oparciu o cenosferę.

- Rozwijamy ofertę produktowa w celu zwiększenia sprzedaży wysokomarżowej cenosfery. Pozyskanie nowych klientów jest procesem długotrwałym, ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia właściwości fizycznych i chemicznych cenosfery w produktach końcowych przez finalnych klientów – tłumaczy Jarosław Bronowski. – Dlatego obecnie wzmacniamy naszą aktywność w obszarze opracowania innowacyjnych zastosowań cenosfery, aby pozyskać nowych klientów z innych gałęzi gospodarki oraz prowadzimy rozmowy na temat współpracy z podmiotami z Bliskiego Wschodu – dodaje Prezes CTE.

« powrót