Przydział obligacji na okaziciela serii B

21 Kwietnia 2016

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. dokonał przydziału 1 500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) obligacji serii B na okaziciela.

Są to obligacje 2,5-letnie, odsetkowe, zabezpieczone, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Obligacje zostały przydzielone dwudziestu sześciu osobom fizycznym oraz jednej spółce prawa handlowego. Jednocześnie Spółka informuje, że w ofercie prywatnej zostały opłacone i objęte wszystkie oferowane obligacje serii B.

« powrót