Uchwała o emisji obligacji serii B

30 Marca 2016

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) poinformował, że w dniu 30 marca 2016 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii B. Przedmiotem emisji jest od 1.000 (jeden tysiąc)  do 1.500 (jeden tysiąc pięćset) obligacji serii B na okaziciela, 2,5-letnich, odsetkowych, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Przedmiotowe obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej 9%. Okres odsetkowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 1.000 (jeden tysiąc) sztuk Obligacji (próg emisji).

Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 ust. 2) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty  niepublicznej poprzez skierowanie do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych inwestorów propozycji nabycia w postaci nieprzenoszalnego oraz poufnego zaproszenia do nabycia Obligacji serii B, w związku z czym oferta Obligacji nie będzie stanowić oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382.).

Zabezpieczeniem Obligacji będzie hipoteka na nieruchomości należącej do osoby trzeciej wartości wynoszącej 140% całkowitej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji.

Celem emisji jest sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta i jego rozwoju. W szczególności Emitent zamierza przeznaczyć środki pochodzące z emisji na obsługę zawartych kontraktów oraz na wyposażenie i  unowocześnienie linii produkcyjnej oraz parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym.

« powrót