Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Spółki na 10.02.2021 r.

14 Stycznia 2021

Spółka Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż na dzień 10 lutego 2021 roku, na godzinę 12.00 zostało zwołane w trybie Art. 25 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie 00-687, ul. Wspólna 70 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Sporządzenie listy obecności;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

czytaj więcej »