Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/B+R/2015

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Nazwa i adres

zamawiającego

Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna

ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa

Tryb udzielania

zamówienia:

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w załączniku nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Data ogłoszenia

zapytania

ofertowego:

18.06.2015 r

Data złożenia oferty

25.06.2015

Opis przedmiotu

zapytania

ofertowego:

Zadanie nr 1

Ocena jakościowa i ilościowa produktów syntez zeolitów na powierzchni mikrosfer glinokrzemianowych uzyskanych w różnych warunkach syntez w skali laboratoryjnej i półtechnicznej w funkcji zmiennych procesowych: temperatura, czas, stężenie reagentów (NaOH) oraz powtarzalność procesu.

Zadanie nr 2

Ocena zdolności sorpcyjnej wybranych jonów i zanieczyszczeń w strukturze zeolitowej

 

Z uwagi na poufny charakter informacji szczegółowe informacje dotyczące założeń projektowych będą udostępniane zainteresowanym oferentom po podpisaniu klauzuli poufności

Warunki udziału w

postępowaniu

Wyszczególnione powyżej prace planowane są do realizacji w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015.

Zgodnie z dokumentacją konkursową dla ww. podziałania

ogłoszoną w dniu 2 kwietnia br. przez Narodowe Centrum Badań

i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/) w szczególności zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu podwykonawstwo części merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej

organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała, co najmniej ocenę B.

 

Do udziału w postępowaniu zaproszone są podmioty spełniające powyższe kryteria.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wymagane zasoby techniczne Oferenta:

Powinien dysponować aparaturą badawczą pozwalającą do oceny strukturalnej oraz składu chemicznego i fazowego produktów syntez (spektrometr IR, spektrometr Ramana, dyfraktometr XRD, analizator składu XRF) oraz wyposażeniem laboratorium do oceny zdolności sorpcyjnej zeolitów, umożliwiającym analizę bardzo małych stężeń jonów.

 

Wymagane zasoby kadrowe:

Kompetentny personel z doświadczeniem w zakresie syntez i oceny właściwości zeolitów, udokumentowany udziałem w co najmniej 2 grantach badawczych o podobnej tematyce oraz opublikowanymi pracami badawczymi z tego zakresu, w tym co najmniej jedną publikacją dotyczącą syntez zeolitów na lekkich wypełniaczach glinokrzemianowych.

Oferent zobowiązany jest do udokumentowania swojego doświadczenia w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia poprzez wskazanie w treści oferty informacji odnoszących się do tej kwestii.

 

Minimalna liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego:

 

Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi badawczej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawczej.

Termin realizacji

Zostanie ustalony w ramach umowy

Kryteria wyboru

oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o

następujące kryteria:

1. cena – 70 pkt. (70%)

2. doświadczenie Oferenta – 30 pkt. (30%)

               

1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

gdzie

Cena oferty= Cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 70 pkt

2. Liczba punktów w kryterium „doświadczenie” będzie przyznawane według poniższego schematu:

 

0 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (0)

 

10 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (1-3)

 

20 pkt. –liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (4-5)

 

30 pkt. – liczba projektów badawczych zrealizowanych w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty, których tematyka jest związana z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (>5)

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent nie wskaże informacji umożliwiających ocenę jednego lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

 

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dostawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).

Oferta musi

zawierać

następujące

elementy

 • Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
 • Informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę)
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty
 • Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/i badawczej/ych w ramach oferty,
 • Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto
 • Warunki i termin płatności
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
 • Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób składania

oferty:

Elektroniczne na adres e-mail:

at@cenospheres.eu

lub w wersji papierowej na adres:

Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna

ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa

 

 

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela:

Agata Trzewiczyczyńska e-mail: at@cenospheres.eu; tel. +48 502 786 296

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia ……..

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr … z dnia … dotyczące  … składamy poniższą ofertę

Wykonawca/pieczątka:               

                                                                                                                             ………………………, dn. ……………………

NIP …………………………………………………

 

REGON …………………………………………………                                                                      

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

 

Nr postępowania ……..

 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1.            uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.            posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3.            pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.            pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

                                                                                                                                                                                                            ………………………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia …………………

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Pełna nazwa Oferenta                 …..........................................................................................

Nr NIP/KRS

Adres                                                   ………………………………………………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej       ............................................................................................

Numer telefonu / faxu …………………………………………………………………………………….......

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na:…………………………………………………………

przedstawiam poniżej naszą ofertę.

Cena netto (zł):                                               ……………………………………………………………………….

Cena brutto (zł):                                             ……………………………………………………………………….

Opis doświadczenia Oferenta

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia oferty:                          ……………………………………………………………………….

Data ważności oferty:                   ……………………………………………………………………....

Szacowany czas realizacji zadania:                          ……………………………………………………………………….

………………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)  

……………………………………………………….

(pieczęć Oferenta)

« powrót