Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe nr 4/2014

Suszarnia

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Cenospheres Trade & Engineering S.A.

ul. Emilii Plater 28, 00-688, Warszawa, Polska

tel: +48 (22) 209 98 30, fax: +48 (22) 209 98 01

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i uruchomienie suszarni do mikrosfery (materiałów sypkich, drobnoziarnistych).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Suszarka powinna posiadać następujące podstawowe cechy:
wydajność 1-2T/h

- wilgotność wejściowa 30%, wyjściowa 0.5%,

Instrukcja obsługi w języku polskim

Zgodność z Polskimi Normami wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

Szczegółowe informacje techniczne do dopracowania w toku rozmów negocjacyjnych

 

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zapytania: do 31.11.2014 r.

 

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

                Oferta powinna być:

                - opatrzona pieczątką firmową,

                - posiadać datę sporządzenia,

                - posiadać datę ważności oferty,

                - posiadać cenę netto oraz cenę brutto przedmiotu zapytania,

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                - podpisana czytelnie przez dostawcę.

 

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: as@cenospheres.eu lub też dostarczona osobiście na  adres: Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa do dnia 29.08.2014.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.cenospheres.eu

 

 VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

                Cena i warunki płatności 60%

                Okres udzielonej gwarancji 20%

                Dostępność serwisu 20%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.cenospheres.eu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Sicińska pod numerem telefonu 22 209 98 31 oraz adresem email: as@cenospheres.eu.

 

« powrót